Onlangs is de POP EIP subsidie aan “Fauna in Evenwicht” verstrekt.

De laatste jaren neemt gewasschade door wild toe. Het ecosysteem is uit balans. Wanneer er geen langetermijn-oplossing voor wordt gevonden bestaat de kans dat het robuuste voedselsysteem, zoals we dat nu kennen, onder druk komt te staan. Met name de grote aantallen ganzen beïnvloedt het fragiele evenwicht in de bestaande biodiversiteit op het boerenland. Zij richten in de land- en tuinbouw veel schade aan. Ze eten gras en gewassen en produceren veel ganzenpoep, dat weer leidt tot verzuring van de bodem. Dit maakt landbouwgrond minder voedzaam met als gevolg dat er minder zal groeien. Door het overschot aan ganzen is ook de biodiversiteit in gevaar. Waar ganzen zitten kunnen immers geen weidevogels zitten. Een duurzame en succesvolle aanpak van de (groeiende) overlast door onder andere ganzen en eenden moet leiden tot een vermindering van de gewasschade en verdichte en verslempte bodems. Door oplossingen te zoeken voor een betere balans wordt de biodiversiteit in het gebied versterkt en komt er weer lucht en ruimte voor weidevogels zoals de scholekster, grutto en kievit en de kleinere watervogels.

Dat is waar het  project Fauna in Evenwicht om draait. Vollegrondsgroente.net en vijf vollegrondsgroentetelers zetten in dit project in op het ontwikkelen, testen, valideren, borgen en verspreiden van duurzame en innovatieve aanpakken in het tegengaan van de toenemende gewasschade door wild, waarbij tevens de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Het project beoogt een gezamenlijke, gebiedsgerichte en sectoroverstijgende aanpak. 

Het project Fauna in Evenwicht heeft twee doelstellingen:

· Opbouwen van een breed en sectoroverstijgend consortium om de gebiedsgerichte en sectoroverstijgende samenwerking in de aanpak van wildschade te bevorderen. Er wordt stevig ingezet op het stimuleren van een samenwerking tussen agrariërs, faunabeheerders, water- en terreinbeheerders, natuurorganisaties en kennisinstellingen. 

· Het gezamenlijk ontwikkelen, valideren, borgen en verspreiden van innovatieve aanpakken om gans-, eend- en haas gerelateerde gewas- en bodemschade tegen te gaan en tegelijkertijd de biodiversiteit te versterken. In dit project wordt gezocht naar een oplossing om ganzen en eenden weg te houden maar wel een plek te creëren waar weidevogels zich kunnen nestelen. Hiervoor worden verschillende veldproeven in de praktijk opgezet.

Samenwerking

Het project wordt met een kleine wendbare operationele groep van Vollegrondsgroente.net en een vijftal bloemkool- en broccolitelers opgezet. Zij vertegenwoordigen ook andere telers. Vele West-Friese telers lopen tegen dezelfde problematiek aan. Via deze groep wordt ingezet op onderzoek en duurzame, innovatieve aanpakken die de toenemende gewasschade tegengaan en biodiversiteit stimuleren. Er wordt gekeken wat er mogelijk is in beheersmaatregelen wanneer grond jaarlijks wordt uitgewisseld met andere teelten. Binnen dit project wordt niet alleen samenwerking gezocht met vollegrondsgroente telers maar ook met bijvoorbeeld tulpentelers, akkerbouwers, veeboeren, Greenport NHN, LTO Noord, kennisinstellingen, Faunabeheer Noord-Holland, natuurorganisaties, terreinbeheerders, waterschappen en de Nederlandse Jagersvereniging (in de regio). Door verschillende competenties, ervaring en expertise te koppelen en samen te werken in de beoogde pilots kan er van elkaar geleerd worden en kunnen de verschillende innovatieve aanpakken ook professioneel worden gemonitord, beschreven en vastgelegd. De samenwerking wordt verduurzaamd; na de projectperiode zal deze verder doorgaan. Daarbij is ook regelgeving van belang: Zijn er bepaalde beleidsregels die gezamenlijk aangepakt kunnen worden? Hoe zorgen we ervoor dat de resultaten ook buiten West-Friesland verspreid worden? Dit zijn vraagstukken waar in het project aan gewerkt gaat worden.

Veldproeven

Binnen het project wordt er ingezet op het onderzoeken, toepassen en valideren van verschillende preventie- en beheermaatregelen. Om tot passende beheermaatregelen te komen zullen er gedurende het project 10 veldproeven opgezet worden bij de aangesloten agrariërs. Binnen deze veldproeven worden preventie en beheermaatregelen uitgezet, gemonitord en geëvalueerd.

Operationele groep

Roel Bakker (C. Bakker Flowers & Vegetables) Teun Laan (P.J. Laan en Zn. Andijk B.V.)
René Verdonk ( Verdonk Broccoli) 
Mark Botman (Mts. M. Botman)
Meindert-Jan Botman (Kaabee & Co)

Tanja Koopman (Haute Equipe) Projectadministratie

Ulko Stoll (Vollegrondsgroente.net) 
Aansturing

Erna Steenhuis (Vollegrondsgroente.net) Projectleiding/ communicatie

ACTUALITEITEN 

Het project “Fauna in Evenwicht (POP EIP)” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland. Penvoerder is Vollegrondsgroente.net. De projectperiode loopt tot en met december 2024. 

Voor meer informatie neem contact op met Erna Steenhuis (projectleider) via e.steenhuis@vollegrondsgroente.net 

Meer informatie op www.FaunaInEvenwicht.nl 
Meer achtergrondinformatie


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling  ELFPO

Deel dit bericht