Een streefcijfer van 15.000 en een telling van 118.000. Dat betekent dat er meer dan 90% reductie moet plaatsvinden. Dit zijn cijfers uit het Faunabeheerplan van de FBE Noord-Holland over de populatie Grauwe Ganzen. Het Faunabeheerplan is onderdeel van het proces om fauna te reguleren. En het Faunabeheerplan is de basis voor vrijstellingen, maatregelen en vergoedingen. Voor de Grauwe Gans geldt dat er verschillende beheersmaatregelen benoemd die in verschillende delen van het jaar toegepast mogen worden. In het Faunabeheerplan staan ook de resultaten van afgelopen jaren en daaruit blijkt dat er niet of nauwelijks een afname is van ganzen in alle soorten.

Vergoeding

De cijfers uit het Faunabeheerplan laten de problematiek zien. 15.000 doelgetal en 118.000 aanwezig. Dan mag er een ruime regeling zijn voor afschot, nestbeheer en andere maatregelen, maar een afname van 90% kan zelfs Tjeerd de Groot niet realiseren.

Schade

Het gevolg is dat bloemkool, broccoli, sla en andere gewassen opgevreten worden door een overpopulatie en de verantwoordelijkheid voor de schade bij de teler wordt gelegd. Immers de grondgebruiker is jachthouder.

De beleidsmaker kan concluderen dat er geen problemen zijn.

Melden

Dat maakt dat het inzicht in schade, inspanningen, en hoeveelheden op dit moment ontbreekt. Dat leidt tot gebrekkig beleid. Immers beleid wordt gemaakt op basis van gegevens en die ontbreken. Dus los van de onevenwichtigheid tussen streefcijfers en tellingen, heeft de beleidsmaker geen inzicht en kan concluderen dat ondanks de onevenwichtigheid er geen problemen zijn. En die zijn er wel. En de verantwoordelijkheid voor het inzicht bij de beleidsmakers licht zowel bij de jachthouder als de jager. Dat betekent dat de teler alle inspanningen en alle schade moet melden. Daarvoor is de app Faunaspot beschikbaar.

Om bij beleidsmakers een reel beeld te creeren van de inspanningen en de daadwerkelijke schade veroorzaakt door wild is melding noodzakelijk. Het maakt niet uit of melding vergoed wordt of dat jager een succesvolle afschot realiseert. De inspanningen om wild te beheersen zijn veel groter dan dat de beleidsmakers beseffen. De telers en de jagers zijn aan zet.

Fauna in evenwicht

In het project Fauna in evenwicht zetten Vollegrondsgroente.net en vijf vollegrondsgroentetelers in op het ontwikkelen, testen, valideren, borgen en verspreiden van duurzame en innovatieve aanpakken in het tegengaan van de toenemende gewasschade door ganzen, eenden en hazen, waarbij tevens de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Het project beoogt een gezamenlijke, gebiedsgerichte en sectoroverstijgende aanpak.

Het project “Fauna in Evenwicht”(POP3)” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland. www.FaunaInEvenwicht.nl

Informatie e.steenhuis@vollegrondsgroente.net

Deel dit bericht