Drijfmest

Met de beperkingen in aanvoer van fosfaat en stikstof wordt bemesting een steeds essentiëler thema in de teelt van pootaardappelen. Daar komt bij dat de kringloopgedachte met zich mee brengt dat dierlijke mest gebruikt moet worden en dat de nutriënten zo goed mogelijk benut worden. Nu is constante en planbare groei van doorslaggevend belang in de teelt van pootaardappelen. Daar past ongecontroleerd vrij komen van meststoffen niet bij. Reden genoeg om onderzoek te doen naar de inzet van drijfmest in pootaardappelen. De provincie Flevoland als belangrijke pootgoedprovincie snapt dat de kringloopgedachte vraagt om onderzoek en ondersteunt het onderzoek op het pootaardappelinnovatieveld. 

De drijfmestproef is een vergelijking van volvelds runderdrijfmest en een halve dosering toegediend midden onder de rug. Er wordt een zelfde kunstmeststikstofgift gegeven als bij volvelds drijfmest toepassing. Deze proef moet antwoord geven op de vraag of dierlijke mest in precisie toegepast, zou kunnen leiden tot een lager N gift.

Langzaam werkend

Een ander onderzoeksobject dat ook past binnen precisiebemesting is de inzet van langzaam werkende meststoffen van ICL. Coating van de meststof zorgt voor een geleidelijk vrijkomen van stikstof dat in de loop van het groeiseizoen beschikbaar komt. Een overbemesting is niet meer nodig en de stikstofuitspoeling wordt verkleind. ICL levert in de boomteelt een aardbeienteelt al jaren langzaam werkende meststoffen.

Mix

Daarnaast ligt er een onderzoek naar een mix van leverancier Poortershaven. In de BBL mix van Poortershaven zitten een uitgebreide combinatie van sporenelementen met goed opneembare Silicium en producten die het bodemleven stimuleren. De objecten van deze proef zijn op de Pootaardappelvelddag te bezoeken. Poortershaven is leverancier meststoffen op basis van klei- en gesteente mineralen vanuit het idee dat de natuur een complete set mineralen beschikbaar heeft.

Absorberen

Het toedienen van Zeba als water absorbeerder op zetmeelbasis is in een voorjaar als dit een dankbaar onderzoeksobject. Zeba houdt water vast en laat het vrij komen als de plant het nodig heeft. Dat heeft ongetwijfeld effect op de groei en knolzetting van de aardappel. 

Op de Pootaardappelvelddag zijn de diverse objecten te zien, in de loop van het najaar zijn de resultaten bekend en zullen deze uiteraard terug komen op deze bladzijden. In tussentijd is er meer te lezen op de website van Delphy.

Actieplan Bodem & water provincie Flevoland

Met oog voor de ontwikkelingen op de akkers, in de kassen en op de boerenerven, wil het Actieplan Bodem & water een verbindende factor zijn voor een duurzame landbouw. Het Actieplan Bodem en Water is een samenwerkingsverband tussen LTO, waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. Steeds meer gebiedspartijen, waaronder alle Flevolandse agrarische netwerken, kennis- en onderwijsinstellingen en delen van het agrobedrijfsleven werken samen hieraan. Het ABW zoekt actief naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw. Het actieplan brengt partijen bij elkaar en stimuleert ondernemers een volgende stap te zetten waarbij kennisontwikkeling – en uitwisseling de kern is. Belangrijk hierbij is het principe “boeren leren van boeren”. Bij dit alles staat de bodem centraal. Voor zowel de bodem als productiefactor zelf als een belangrijke basis voor een robuust watersysteem en waterkwaliteit. Daarnaast is het beter benutten en voorkomen van emissies van stoffen van bodem en erf naar grond- en oppervlaktewater van belang. 

Meer informatie: www.bodemenwaterflevoland.nl

Deel dit bericht