Kennis is macht en kennis delen is kracht. Mooi motto voor de Innovatiedag Pioenroos op 30 april in Breda. Juist als het over kennis gaat, is de tuinbouw zoekende naar nieuwe manieren om kennis te blijven ontwikkelen. Het verdwijnen van collectieve financiering door productschappen en rechtstreekse gelden vanuit het ministerie van landbouw dwingt de agrarische sector tot het ontwikkelen van een nieuwe manier om kennis te ontwikkelen. Ontwikkeling van kennis staat niet op zich zelf. De ontwikkelde kennis moet ook bij telers terecht komen. Ook daar is de tuinbouw op zoek naar nieuw manieren om kennis te delen. De Innovatiedag Pioenroos is daar een invulling van.

Drietrapsraket

Als het over kennisdeling gaat is Delphy een van de meest zichtbare organisaties. Het is dan ook niet vreemd dat Delphy i.s.m. ‘v/d Grond’ mede initiatiefnemer is van de Innovatiedag Pioenroos. Job Jacobs en Erwin Buschgens van Delphy lichten e.e.a. toe. “De relatie van de adviseurs van Delphy is gebaseerd op nieuwe kennis. Nieuwe kennis wordt onder andere opgedaan in de praktijk door experimenten bij telers. En sinds dit jaar op een proefveld Pioenroos . Juist op een proefveld kunnen we op zoek gaan naar extremen in teeltstrategieën en naar maatregelen die we in de praktijk niet durven nemen.” Jacobs geeft de ontwikkelingen binnen Delphy aan: “Inmiddels hebben we een structuur ontwikkeld waarbij onderzoek en vertaling van onderzoek naar telerspraktijk een drietrapsraket is.” Dat is een jaarlijkse opeenvolging die niet op zich zelf staat. Feitelijk is het een vervolgverhaal met vragen uit de praktijk die wordt vertaald naar onderzoek waarna de resultaten weer leiden tot nieuwe toepassingen in de praktijk. En daar komen weer nieuwe vragen uit.

Teelt strategieën

De Innovatiedag pioenroos*) is de eerste trap van de raket. Deze is open voor iedereen en tijdens de open dag worden alle proeven besproken en toegelicht. De resultaten zijn op de open dag beperkt beschikbaar omdat het meeste onderzoek nog niet afgerond is. De resultaten worden op de terugkomdag in september bekend gemaakt aan. De terugkomdag is de tweede trap in de ‘kennisraket’.

De derde trap en tegelijk de opmaat naar de eerste trap is de vertaling van onderzoeksresultaten naar teelt strategieën en de onderzoeksvragen voor het volgende onderzoek jaar. Dat gebeurt op de kennisdag in februari. Deze kennisdag is alleen voor de adviesklanten van Delphy en voor deelnemers aan het onderzoekcollectief. Tijdens de kennisdag wordt in een open discussie tussen telers en adviseurs gezocht naar nieuwe teelt strategieën of aanpassing van bestaande maatregelen.

Platform

Deze aanpak zorgt er voor dat kennis niet op zich zelf staat maar onderdeel is van verbetering van bedrijven en daarmee van de hele sector. Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ streven er naar dat het onderzoek betaald wordt door de telers en ketenpartijen. Daarvoor is een gezamenlijk onderzoekcollectief wenselijk en noodzakelijk. Deelnemers van dit collectief hebben direct invloed op de invulling van de proeven. Met deze opzet wordt een onderzoekplatform gecreëerd die gedragen en ingevuld wordt door telers. “Dat betekent een onafhankelijke positie van het onderzoek” volgens Erwin Buschgens en Job Jacobs. Maar niet exclusief onderzoek voor telers. Ook bedrijfsleven kan aanhaken bij het onderzoek. En dat gebeurt ook en dat is te zien op de Innovatiedag Pioenroos. De resultaten worden altijd gedeeld met de telers. Dat betekent dat bedrijfsleven bewust onderzoeksobjecten inbrengen in het opgezette onderzoek waarbij ze vergeleken worden met de oplossingsrichtingen van de telers. Dat betekent overigens niet dat de resultaten duidelijke keuzes zijn voor maatregelen. De resultaten zijn de basis voor nieuwe inzichten en liggen ten grondslag van nieuwe teelt strategieën. “Gezamenlijk, onafhankelijk onderzoek uitvoeren is wat we na streven” geeft Jacobs en Buschgens de ambitie weer.

Netwerken

De Innovatiedag Pioenroos is een kennisbijeenkomst maar zeker ook een netwerkdag waarbij zowel de onderzoeken in het veld als de toeleveranciers de mogelijkheid krijgen om hun diensten en producten toe te lichten en te demonstreren. Door het onderzoeksveld wordt een platform gecreëerd voor nieuwe kennis en voor nieuwe relaties. De dynamiek van een kleine teelt als pioenen komt op deze dag bij elkaar

De opzet voor nieuwe kennis gaat verder dan een onderzoeksveld. Juist de koppeling met resultaten en vertaling naar nieuwe mogelijkheden, is de toegevoegde waarde van de opzet zoals die wordt uitgevoerd bij Delphy. Op de open dag op 30 april*) is alles te zien en is er uitgebreid de mogelijkheid om te discussiëren. De teelt in de pioenen staat niet stil, dat laat het innovatieveld in al zijn facetten zien.

*) De Innovatiedag Pioenroos staat vooralsnog gepland op 30 april 2021. Afhankelijk van de Coronamaatregelen wordt deze dat op 30 april gehouden of op een andere datum.

Deel dit bericht