De druk op de landbouw is groot. De redenen daarvoor zijn divers. De transitie die de maatschappij van de agrarische sector vraagt, richt zich op grote sectoren. Daarmee vallen kleine sectoren en kleine teelten uit beeld. Het risico van een focus op grote sectoren is dat maatregelen gekopieerd worden naar kleine sectoren. Echter de geschiedenis leert dat maatregelen niet zonder meer te implementeren zijn in kleine sterk afwijkende deelsectoren. De productie van witlof vindt plaats on zo’n kleine deelsector. De productiewijze van witlof is specifiek voor witlof en niet te vergelijken met andere productiesystemen binnen de agrarische sector. 

De beperkte positie van de witlofsector en de afwijkende productiemethode maakt het noodzakelijk om een agenda vanuit de sector op te stellen. De witlofcoöperatie Witcop ua heeft de handschoen opgepakt om deze ambitie te verwoorden.

Smaakvol en duurzaam

De ambitie van de witlofsector voor de toekomst is samengevat: “produceren van een smaakvolle witlofkrop van onbesproken kwaliteit”. Witlof wordt duurzaam geproduceerd waarbij de nadruk ligt op stimuleren en ondersteunen van weerbaarheid van de witlofwortel en witlofplant stimuleren en ondersteunen. De afgelopen jaren hebben certifceerders en marktpartijen duurzaamheidsinspanning met name gefocust op het verminderen van actieve stof voor de gewasbescherming.

Minimum is bereikt

De ondergrens van de benodigde hoeveelheid actieve stof is inmiddels bereikt en onderschreden. De opbrengst witlofkroppen van een trekbak laat missers zien door de beperkte mogelijkheden van ziektebeheersing. Dit betekent dat alle inspanning in de teelt, opslag en trek teniet wordt gedaan bij de oogst van de trekbak. Dit geldt zowel voor de gangbare als de biologische teelt. Deze constatering leidt tot de volgende conclusies:

Handhaven productieperspectief

De productie van witlofkroppen wordt gehandhaafd op het niveau van 2023. Daarmee wordt de output gehandhaafd om de marktpositie te kunnen blijven realiseren. De duurzaamheidsinspanningen voor de witlofsector wordt gericht op het verminderen van de input. De sector heeft voor deze invulling 5 thema’s benoemd: Water, energie, arbeid, opkomst en weerbaarheid. De ambitie voor 2035 wordt ingevuld via deze thema’s. Daarvoor neemt de witlofsector verantwoordelijkheid en initieert onderzoek, innovatie en communicatie. Echter de medewerking en de inspanning van ketenpartijen is noodzakelijk om deze ambitie ook tot realiteit te kunnen brengen. Daarvoor is een attitudeverandering noodzakelijk. Immers de duurzaamheidsinspanningen zijn afgelopen jaren met name gericht op de teelt/productie. De overige ketenpartijen hebben weliswaar duurzaamheidsstappen genomen maar deze worden maar deels in certificeringen vastgelegd.

Randvoorwaarden

Ambities kunnen slechts gerealiseerd worden als aan randvoorwaarden wordt voldaan. Randvoorwaarden zijn divers. Een ambitie waarbij het innovatiespoor wordt gekozen om te komen tot verbetering van de opkomst heeft als randvoorwaarde dat de bijvoorbeeld de toepassing van bodemverbeteraars niet beperkt wordt door wetgeving op het gebied van mineralen. Zo zijn er voor alle thema’s randvoorwaarden benoemd en is het initiatief van de ambitie weliswaar bij de witlofsector maar zijn ketenpartijen ook verantwoordelijk voor de randvoorwaarden.

Met de ambitie geeft de witlofsector richting aan een toekomstperspectief. De ambitie is daarmee de kennis en onderzoeksagenda voor de witlofsector. De witlofsector is weliswaar klein maar vol met vakmanschap, ondernemerschap en innovatievermogen. Dit gekoppeld aan de verbondenheid in de kenniscoöperatie leidt tot een uitgesproken ambitie. De ambitie om een gevarieerde groente te produceren. Met een onbesproken kwaliteit en een heldere kennisagenda die gebaseerd is op duurzame uitgangspunten.

Deel dit bericht