Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 16 mei jl. besloten dat het doden van onder meer de houtduif, zwarte kraai, ekster en kauw per direct verboden is. Het besluit van Gedeputeerde Staten volgt op een uitspraak van de Raad van State op 19 april jl. waarin is aangegeven dat de vrijstelling, waarop de schadebestrijding van deze soorten gebaseerd was, onvoldoende onderbouwd was met schadecijfers.

Het besluit van Gedeputeerde Staten betekent dat de bestrijding van de genoemde soorten met het geweer per direct niet meer mogelijk is. Alleen preventieve maatregelen (plaatsen vlaggen, knalapparaat, etc) zijn toegestaan. Als er desondanks schade aan de gewassen ontstaat moet die direct gemeld worden bij BIJ12. Met Gedeputeerde Staten is afgesproken dat de ontstane schade vergoed gaat worden met inachtneming van een eigen risico van maximaal 5%. Een schadevergoeding wordt alleen uitgekeerd als preventieve maatregelen in voldoende mate en aantoonbaar uitgevoerd zijn.

Met inachtneming van dit laatste is nogmaals de oproep om alle acties die u uitvoert om schade te voorkomen te registreren in FaunaSpot (Faunaregistratie met FaunaSpot – Faunaregistratie app)!

Niet alleen om uw aanvraag voor schadevergoeding te kunnen onderbouwen maar ook om een database op te bouwen om op termijn de schadebestrijding met het geweer mogelijk te maken. Maar daarvoor moet eerst voldoende data beschikbaar zijn!

Wij vragen jullie daarom om alle acties om schade te voorkomen te registreren in FaunaSpot.  

Deel dit bericht