Koolvlieg is een probleem in alle koolsoorten. Koolgalmug is een groot probleem in de teelt van broccoli maar ook in bloemkool en sluitkool. Trips in s zowel in sluitkool als in spruiten een uitdaging. Alternaria en valse meeldauw kan in alle koolteelten problemen veroorzaken. Er zijn genoeg onderwerpen waarbij een gezamenlijke koolbrede benadering tot waardevolle oplossingen kunnen leiden. 

Overlap

En deze gezamenlijke benadering is sinds dit jaar tot uitvoering gekomen in het programma Volhoudbare Duurzame koolteelt. Dit onderzoek is opgezet als programma waarin specifieke zaken voor bloemkool, broccoli, spruiten en sluitkool worden onderzocht. Daarnaast is er een netwerk waarbij de overlappende onderwerpen met elkaar uitgewisseld worden. En een onderdeel is onderzoek naar spuittechniek. 

Gemeenschappelijk

Dit project biedt de mogelijkheid om knelpunten en uitdagingen van de koolteelten te benoemen om direct een onderzoeksopzet te bespreken en deze uit te laten voeren. Dat heeft voor 2023 in ieder geval opgeleverd dat er onderzoek wordt gedaan naar aardvlooien, koolgalmug, toepassing van groenbemesters t.b.v. de koolteelt en spuittechniek. Deze thema’s zijn gemeenschappelijke kooluitdagingen. 

Praktijkwensen

De aanpak om kool breed een langjarig onderzoeksprogramma op te zetten is redelijk uniek. Zeker de aanpak waarbij de wensen vanuit de praktijk direct op tafel komen maakt dit project bijzonder. Deze aanpak sluit aan bij de initiatieven die afgelopen jaren vanuit de afzonderlijke koolteelten zijn genomen. Daarin zijn onderzoeken uitgevoerd met vragen specifiek voor de desbetreffende koolteelt en waarin op kortetermijnoplossingen moeten worden gevonden. Deze koolsoort specifieke onderzoeken zijn gestuurd en in de basis ook gefinancierd door de telers verzameld binnen RoDeKo, het Spruiten-collectief en de studieclubs bloemkool en broccoli.

Met Volhoudbare Duurzame Koolteelt is er een nieuw gereedschap waarbij de uitdagingen op de middellange termijn kunnen worden opgepakt. Deze aanpak borduurt voort op de behoefte om de afzonderlijke koolgewassen nadrukkelijker als koolsector te profileren. 

Volhoudbare Duurzame Koolteelt wordt voor 50% gefinancierd door de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. De overige 50% is financiering vanuit het bedrijfsleven. Dit bedrijfsleven is een breed netwerk met veredelaars, toeleveranciers, fabrikanten, afzet en uiteraard de telers. De telers financieren mee vanuit de collectieve onderzoekpotjes. Onderzoekscentrum Vertify werkt samen met WUR in de uitvoering van het onderzoek.

Wensen en uitgebreide informatie is te verkrijgen op www.vandegrond.net

Ulko Stoll

Volhoudbare Duurzame Koolteelt is een PPS. PPS staat voor Publiek Private Samenwerking. De PPS aanpak is onderdeel van het topsectorenbeleid. Volhoudbare Duurzame Koolteelt is een PPS die ondersteund wordt door de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. De topsectoren beheren innovatiegeld van de landelijke overheid en hebben de opdracht om dit innovatiegeld aan te laten sluiten bij bedrijfsleven initiatieven. Dat betekent dat het bedrijfsleven een probleem, innovatie of uitdaging benoemt en investeert in de oplossingen van deze uitdagingen. De topsector financiert een zelfde bedrag mee. 

Deel dit bericht