De land- en tuinbouw heeft meer en meer te maken met overkoepelende sectoruitdagingen. Echter zijn  door specialisatie in de afgelopen decennia de sectorale verbintenissen tussen veehouderij, akkerbouw en tuinbouw, sterk uit elkaar gegroeid. De provincie Noord-Brabant ondersteund Delphy in de het stimuleren van sectoroverschrijdende oplossingen.

Herkennen

De samenwerking tussen de verschillende plantaardige sectoren, de veehouderij en natuurbeheer leidt tot een integraal beheer van bodem en omgeving. Oplossingen zitten in het toepassen van precisie-landbouwtechnieken, innovatieve mest ver- en bewerkingstechnieken en minder inzet van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Daarbij is de keuze van de ondernemer van essentieel belang: het is aan de teler om nieuwe oplossingen toe te passen en om in nieuwe netwerken te opereren.

Door het herkennen van potentiële meerwaarde uit secundaire aspecten van bedrijfsvoering, zoals hergebruik van grondstoffen uit eigen bedrijfsvoering of regio, en door te werken met, in plaats van tegen natuurlijke principes, werken de deelnemers ieder met een eigen ‘touch’ richting een meerwaarde strategie. Op de lange termijn ontstaat een meerwaarde die noodzakelijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Zorgplicht

Agrariërs zijn in de eerste plaats ondernemers en zullen de bodem en omgeving goed moeten behandelen om hier op lange termijn opbrengst uit te halen, maar ze hebben daarbij ook zorgplicht in onderhoud van kwaliteit van natuur en leefomgeving die verder gaat dan alleen eigen opbrengst. Hier moet de balans bewaard worden zodat uitvoering van de zorgplicht niet dermate veel inspanning vergt dat de rentabiliteit van het bedrijf in gevaar komt. Verwaarlozen van deze zorgplicht voor omgeving zal het bestaansrecht van de onderneming aan de kaak stellen. Het behouden van de balans tussen zorgplicht en onderneming vergt veel kennis, die het meest efficiënt kan worden verspreid door nauwe uitwisseling tussen sectoren en ondernemers.

Innovatief ondernemerschap

In het project ‘Beeldende Bodem Brabant’ staat het innovatieve ondernemerschap centraal. Ieder van deze bedrijven loopt op haar eigen manier op de status qua vooruit wat betreft het herkennen en aanpakken van specifieke en overkoepelende sectoruitdagingen. Deze uitdagingen bevinden zich onder een aantal pijlers: het minimaliseren van bedrijfsreststromen door verwaardiging of hergebruik binnen het eigen bedrijf, daarnaast het

faciliteren van biodiversiteit en veerkracht van natuur op en rond het erf mede door indeling van het bedrijfsterrein, hergebruik van reststromen en specifiekere inzet van gewas inputs. Een meer robuust teeltsysteem waarin bodem, plant en ondernemer beter bestand zijn tegen klimaat- en andere productierisico’s.

Ondanks toenemende productierisico’s hebben de deelnemende telers door trial en error zelf een meerwaardestrategie kunnen ontwikkelen, en daarmee voorzien zij de eigen continuïteit van bedrijfsvoering richting de toekomst. Het principe telers leren van telers is daarbij leidend.

 Op de innovatiedag pioenroos op 21 april worden de perspectieven van duurzame maatregelen in gezamenlijk grondbeheer uitgelegd en is het mogelijk om daarover van gedachten te wisselen. Daarbij wordt geleerd van elkaars sterke punten. En wordt de worsteling op de zwakke punten ook zichtbaar. Deze worsteling lijkt vaak een individuele strijd maar vaak hebben collega’s dezelfde bedenkingen en vragen. De telers realiseren een de meerwaarde door bedrijfsvoering te bespreken die verder gaat dan enkel directe opbrengstverhoging of kostenvermindering.

Beeldende Bodem Brabant

Deel dit bericht