Een van de uitdagingen voor de teelt van pioenrozen is de beheersing van onkruid. Het is dan ook een van de belangrijke thema’s op de innovatiedag pioen op 30 april. De chemische oplossingen zijn weliswaar efficiënt maar het toelatingstraject van nieuwe chemische middelen is een langdurig en kostbaar proces. De keuze van chemiefabrikanten is vooral een economische. Daarmee staan pioenrozen niet vooraan in het rijtje voor toelating van nieuwe of bestaande herbiciden. Dat betekent een intensieve lobby maar ook een zoektocht naar alternatieven.

Geen onkruid

Een van de alternatieven is het afstrooien van organisch materiaal. Op de innovatiedag zijn objecten te zien met het afstrooien van compost, stro en biochar. Het bedekken van de open grond met deze organische materialen zorgt voor het beperken van de kiemmogelijkheden van onkruidzaad. Het zaad onkruidzaad heeft weliswaar de temperatuur om te kiemen maar er is ook licht nodig. Bij gebrek aan licht zal het zaad kiemen maar het kiempje zal zich niet verder ontwikkelen. Dat betekent uitputting en geen onkruid in de pioenrozen. 

Het toedienen van organisch materiaal heeft als bijwerking de verhoging van de organische stof en een verhoging van de organische stof is een verbetering van de grond met een beter watervasthoudend vermogen en meer mogelijkheden om mineralen vast te houden. Allemaal te gunste van een optimale gewasgroei.

Biochar

Biochar is een houtskoolachtige stof dat gemaakt wordt door organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden te verhitten tot voorbij 350°C. Dit proces wordt pyrolyse genoemd. Biochar kan in tegenstelling tot houtskool gemaakt worden van veel verschillende organische grondstoffen, waaronder gewasresten, mest en de residuen van afvalwater, maar ook van hout, dat normaliter gebruikt wordt voor de productie van houtskool. Het gebruik van verschilt van dat van houtskool: biochar wordt speciaal voor gebruik in de bodem vervaardigd, terwijl houtskool voornamelijk als brandstof wordt gebruikt. Toediening van biochar in de bodem blijkt de bodemvruchtbaarheid te vergroten en broeikasgasemissies uit de bodem te verminderen en ook koolstofvastlegging te bevorderen.

Deel dit bericht