Pootaardappelacademie Friesland/Groningen trekt eigen plan

De Pootaardappelacademie blijkt ondanks het wegvallen van de diverse subsidies toch te beklijven. Weliswaar in iedere regio op een andere wijze maar de noodzaak om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en te delen lijkt, in het bewustzijn van de pootaardappelteler te zijn ingekapseld. Op de pootaardappeldag afgelopen januari vertelde Egbert de Vries uit het Groningse Kantens over de invulling en de activiteiten van de pootaardappelacademie in Groningen en Friesland.

Apparatuur

De keuze van de 40 leden van de pootaardappelacademie Groningen is om het werkgebied uit te breiden tot het teeltgebied langs de Waddenzee. Daarmee worden ook de Friese pootaardappeltelers betrokken bij de pootaardappelacademie. Daarnaast is gekozen voor een opzet zonder externe begeleiding waarbij vijf thema’s worden uitgediept. Deze thema’s worden getrokken door een teamleider. Dit is één van de vijf bestuursleden. 

Voor het uitdiepen van de thema’s wordt samengewerkt met SPNA en proefboerderij Kollumerwaard om onderzoek uit te voeren. En voor het uitvoeren worden eigen apparatuur aangeschaft zoals een elektronische aardappel en een penetrometer.

Thema’s

De thema’s die behandeld worden staan dichtbij de telers en worden ook aangedragen door de telers. Uiteraard is bodem en bemesting een van de vijf thema’s. Voor dit thema wordt bij tien telers een perceel aardappels gemonitored door Eurofins Agro. Op basis van deze analyses en een nauwkeurige registratie ontstaat inzicht hoe het beste gestuurd kan worden. Juist het gezamenlijk verzamelen en analyseren levert praktische kennis op. 

Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt is de hygiëne in relatie met het uitgangsmateriaal. Dat heeft geleid tot proeven met verschillende manier van kisten wassen en proeven waarbij besmetting met erwinia in relatie met schone machines en kisten wordt onderzocht.

Rond mechanisatie hebben meerdere initiatieven plaats gevonden. Machines die elektronisch kluiten scheiden en elektronische sorteerders zijn bezocht. Ook is er uitgebreid gebruik gemaakt van satellietdata en het ontwikkelen van taakkaarten

Voor de bewaring zijn proeven gedaan met het effect van CO2 en de toepassing van talent.

Bijeenkomst

De Pootaardappelacademie Friesland/Groningen kent geen vaste agenda van bijeenkomsten, de verschillende themagroepen komen regelmatig bij elkaar. Eens per jaar wordt er een centrale bijeenkomst gehouden waarin de uitwisseling centraal staat. Dit is soms gekoppeld aan een excursie en afgelopen jaar is invulling gegeven door de sponsoren te laten ‘pitchen’. De 35 sponsoren zijn bedrijven die de pootaardappelteelt een warm hart toedragen en 

Potato Valley

De pootaardappelacademie is ook aangesloten bij The Potato Valley. Binnen The Potato Valley vervult de Pootaardappelacademie de rol van telersplatform. Voortvloeiend vanuit The Potato Valley wordt momenteel een bijdrage geleverd aan enkele projecten zoals precisielandbouw en data-management in de vorm van het zoeken/leveren van deelnemende telers en dus het actief meewerken aan deze projecten. 

Studenten

In samenwerking met het Terra MBO hebben studenten verschillende onderzoekjes en proeven gedaan, zoals het kijken naar het effect van temperatuursverschillen in de rug na loofdoding op de kiemrust van aardappelen. Of het meten van het effect van verschillende machines (leeg en vol) op bodemverdichting bij berijden van de grond. 

De Pootaardappelacademie is ooit ontstaan vanuit de visie om kennis tussen telers te delen en samen wijzer te worden. Na een subsidieperiode moet de pootaardappelacademie op eigen benen staan. Dat leidt tot regionale pootaardappelacademies met een eigen aanpak en een eigen agenda. De Pootaardappelacademie Friesland/Groningen laat zien dat ze kunnen draaien op eigen inbreng van actieve telers. Een belangrijke constatering is dat de kennisbehoefte bij de pootaardappeltelers groot is en dat deze kennis door eigen inspanning kan worden vergroot.

Deel dit bericht