Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de bundeling via Witlofcoöperatie Witcop ua zijn vruchten afwerpt. De rol die Witcop heeft in certificeringsschema’s, toelatingsdossiers, internationaal overleg en ondersteuning van de promotie maakt dat de witlofsector zichtbaar is. Zichtbaarheid is weliswaar geen primair doel van Witcop maar de rol die Witcop wordt gegund laat zien dat slagvaardigheid van een praktische en zichtbare sectororganisatie resultaat oplevert. 

Weerbaar Witlof

De ambitie van Witcop verwoord in het ambitieplan ‘Weerbaar Witlof’ is niet om een sectororganisatie te zijn. De ambitie is om kennis te ontwikkelen middels onderzoek waarbij de producenten sturing geven. Die ambitie wordt ingevuld middels onderzoek met eigen financiering en met onderzoek waarvoor externe financiering wordt geregeld. De verhouding eigen geld/extern geld is inmiddels 1 op 5. Daarmee vervijfvoudigd Witcop de contributie van de witlofproducenten.

Randvoorwaarden

De rol als sectororganisatie is bijvangst maar wordt door het bestuur voortvarend opgepakt. En dat blijkt noodzakelijk te zijn. Er is immers geen andere partij die beter uit kan leggen wat de randvoorwaarden voor de witlofteelt zijn dan de sectorgenoten in de witlof zelf. Dat zijn er steeds minder en daardoor is de noodzaak om de specifieke randvoorwaarden voor de witlofteelt uit te leggen steeds groter. Daar komt bij dat de maatschappij steeds meer vraagt om verantwoording voor de productie binnen maatschappelijke randvoorwaarden. Die boodschap kan het beste gebracht worden door de sector zelf. 

Witcop laat zien dat er een kennisbehoefte is en vult deze behoefte op een effectieve manier in. Maar Witcop laat ook zien dat er een noodzaak is voor een sectororganisatie die de specifieke witlofzaken onder de juiste aandacht brengt. Een constatering die vraagt om verdere uitwerking en uitgebreide discussie bij de leden.

Deel dit bericht