Bouwen aan structuur binnen het bedrijf

Inmiddels is Hans Schilders vijf jaar actief als scholingsconsulent voor de vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw. Goede reden om hem zijn ervaringen te laten vertellen en om de kennis en scholingsbehoeften op de bedrijven te achterhalen. Schilders signaleert een aantal zaken en concludeert dat de scholingsbehoefte aanwezig is en tegelijkertijd dat reguliere programma’s nauwelijks aansluit bij de behoefte aan scholing. Daarbij ziet Schilders dat de bedrijven in de akkerbouw een structuur hebben waarin het binden van medewerkers een randvoorwaarde is geworden voor het voortbestaan van de bedrijven.

Gerichte scholing

De scholingsconsulent heeft bij zijn aantreden van meet af aan gekozen om niet met een cursusfolder langs de deuren te gaan maar in een open gesprek met ondernemers te praten over scholing en ontwikkeling binnen de bedrijven. Dat heeft geleid tot mooie trajecten met individuele bedrijven waarbij medewerkers gerichte scholing hebben gevolgd op gebied van bodem, bemesting, plantfysiologie en gewasbescherming. En dat sluit heel goed aan bij de opdracht die Schilders vanuit Colland Arbeidsmarkt heeft gekregen. 

Bedrijfskundig

Tegelijkertijd constateerde hij in de afgelopen vijf jaar dat er een andere meer latente behoefte is aan specifieke scholing. Een behoefte die niet zozeer vakgericht van aard is maar vooral bedrijfskundig. Het programma ‘Onbeperkt groeien: van Teler naar Ondernemer’ dat Schilders samen met ‘v/d Grond’ draait is een voorbeeld van training die met name gaat over organisatorische en bedrijfskundige aspecten. Een aantal ondernemers met een goed signalerend vermogen hebben Schilders n.a.v. de training uitgenodigd om over scholing en ontwikkeling te praten. Maar gedurende de contacten bleek vooral dat er sterke noodzaak is om het bedrijf te ‘organiseren’. Dat sluit aan bij de ontwikkeling van de bedrijven. De akkerbouwbedrijven zijn in de basis teeltbedrijven maar door de groei en de intensieve relatie met de afzetpartijen zijn zeker de pootgoedbedrijven, productiebedrijven geworden met opslag, sorteren, verwerking, verkoop en personeelsmanagement. “De teeltbedrijven zijn MKB bedrijven geworden” aldus Schilders.

“Beheersing vraagt om structuur”

Beheersing

De ondernemers waar de scholingsconsulent uitgenodigd is, zijn op zoek naar structuur in het bedrijf. Het gaat om teelt maar ook om de andere processen en dat moet op elkaar aansluiten. Schilders constateert dat de centrale uitdaging rust op beheersing. Beheersing van de productieprocessen en beheersing van de keten van poten tot afleveren en acceptatie bij de klanten. En vervolgt hij: “Beheersing vraagt inderdaad om structuur. Daarbij horen mensen die verantwoordelijkheden en taken hebben. En het type medewerker dat daar bij hoort wil ook zelfstandigheid”. Erg lastig voor de ondernemer die zijn teeltbedrijf op basis van eigen inzet heeft laten groeien. Hij zal moeten delegeren en delegeren is loslaten. Maar de juiste mensen op de goede plaats, leidt onherroepelijk tot beheersing van de totale bedrijfsvoering. Dat betekent een andere rol voor de ondernemer maar ook voor de medewerkers. En daar zit de centrale rol van Schilders. Begeleiden van de medewerkers in de verantwoordelijke positie met scholing, coaching en opleiding zit in de portefeuille van de scholingsconsulent. Voor alle bedrijven voor iedere situatie ontwikkelt Schilders een gericht aanbod voor de medewerkers. 

Flexibel

En benadrukt hij: “naast verantwoordelijkheden en taken is ook een overlegstructuur van het grootste belang. Immers de processen moeten wel op elkaar aan blijven sluiten”. Schilders helpt ook om de overlegstructuur te organiseren samen met specialisten. En dat leidt tot mooie resultaten. De bedrijven die kiezen om te investeren in scholing en ook bereid zijn om een organisatiestructuur in hun bedrijf te bouwen, blijken flexibeler te zijn in het inspelen op marktomstandigheden. Voor de ondernemer biedt dit zekerheid van bedrijfsvoering en voor de medewerkers biedt dit een mooie positie om zichzelf te ontwikkelen. 

De scholingsconsulent is in aanvang opgezet om medewerkers in de vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw te helpen met de ontwikkeling van hun vakmanschap door scholing en ontwikkeling. Het blijkt in de loop van de tijd dat de scholingsconsulent een belangrijke rol kan vervullen in de professionalisering van de bedrijven. En dat is zowel voor de medewerkers als voor de ondernemers een stabiele uitgangsituatie voor een rendabele bedrijfsvoering.

Meer weten?

De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt helpt werknemers en werkgevers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt met de ontwikkeling van hun vakmanschap. De consulent informeert en adviseert u en uw medewerkers over opleidingen, trainingen en cursussen. Wilt u kennismaken en een onafhankelijk en kosteloos advies? Neem dan contact op met mij via telefoonnummer 06-30601425 of hans@talentoogst.nl

Deel dit bericht